Записване

В Центъра за професионално обучение към салони за красота „Венера“ – гр.София, можете да се запишете за участие в курс за придобиване на професионална квалификация по един от следните начини

Необходими документи

Кандидатите за обучение подават в ЦПО Венера – гр. София следните документи

Лична карта

(копие)

Медицинско свидетелство

за здравословно състояние

Документи

за завършено образователно и квалификационно равнище или копие от тях

Изисквания

Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 години и имащи завършен 10-ти клас, без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение. В съответствие с чл.14 от ЗПОО, кандидатите за обучение в ЦПО трябва да отговарят на следните условия:

1
Да са навършили 16 години.
2
Професията, по която желаят да се обучават, да не е противопоказна за здравословното им състояние.
3
Да отговарят на изискванията за минимално входящо образователно и квалификационно равнище в съответствие с Рамковите програми
4
Да имат завършен 10-ти клас

УЦ ВЕНЕРА
Научи се от успелите

Запиши се