Цели и задачи на ЦПО Венера

Цели на Центъра за професионално обучение към салони за красота “Венера” – гр. София

1 Осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда;

2 Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и предприятията, съобразно динамично изменящата се стопанска конюктура;

3 Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация;

4 Формиране на политики и практики за учене през целия живот, в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.

Основна задача на Центъра е, чрез осигуряване на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, да се осигури:

1 Професионална квалификация на заети лица, позволяваща им:

  • а) запазване на съществуващото работно място;
  • б) повишени възможности за кариера на работното място;
  • в) професионална мобилност чрез реализация в друга професия.

2 Професионална квалификация на безработни лица позволяваща им:

  • а) усъвършенстване на придобитата квалификация по професия или част от професия за повишаване на възможностите за реализация на пазара на труда;
  • б) придобиване на първоначална квалификация по професия или част от професия за успешна реализация на пазара на труда.

3 Осигуряване на високо качество на професионалното обучение чрез непрекъснат контрол през всички етапи на учебно-квалификационния процес и осигуряването на устойчиви ключови умения и гъвкави специфични умения, съобразно заявените потребности и изисквания на пазара на труда, съответстващи на Европейските изисквания.